( ديونم کردی بی انصاف )

دیشب كنارم بودی .
انكار نكن .
گرمای وجودت را حس می كردم .
باورم نمی شود فقط یك خواب بوده باشد .
گرمای تنت را هنوز حس می كنم .
نگو خواب بوده .
نگو .
دیشب كنارم بودی كه توانستی چنین آتشی بر جانم بزنی .

 

/ 0 نظر / 18 بازدید